Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Věnujte prosím pozornost Obchodním podmínkám a Reklamačnímu řádu. Odesláním objednávky potvrzujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Obchodní podmínky a Reklamační řád se tímto stávají závazné pro obě smluvní strany. Bez souhlasu nelze Vaši objednávku odeslat. Smluvními stranami se rozumí na jedné straně odběratel (zákazník) a dodavatel (firma www.specialnizahradnictvi.cz, Radek Tichý, Chyňava 293, PSČ 267 07 Chyňava).

 • Objednávka - návrh kupní smlouvy
 • Ochrana osobních dat
 • Zrušení objednávky dodavatelem
 • Změny v objednávce
 • Převzetí zboží
 • Reklamační řád
 • Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy
 • Kontakt

   

  OBJEDNÁVKA - návrh kupní smlouvy

  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Ta vzniká v momentě zaplacení částky za zboží uvedené v objednávce na účet dodavatele. Při platbě na dobírku kupní smlouva vzniká okamžikem předání zásilky se zbožím uvedeným v objednávce dopravci. Při osobním odběru vzniká kupní smlouva v momentě odebrání zboží uvedeného v objednávce ve výdejním místě.

   

  OCHRANA OSOBNÍCH DAT

  Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu specialnizahradnictvi.cz.

   

  ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY DODAVATELEM

  Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

   

  ZMĚNY V OBJEDNÁVCE

  Model výrobku

  Pokud máte v objednávce více položek, špatně zadaný model nebo počet kusů, můžeme objednávku upravit a nahradit správným počtem nebo modelem.

  Způsob dopravy

  Po vytvoření a odeslání objednávky zákazník již nemůže způsob dopravy měnit. Změnu může provést administrátor na základě písemné žádosti zákazníka.

  Platba

  Po vytvoření a odeslání objednávky zákazník již nemůže způsob platby měnit. Změnu může provést administrátor na základě písemné žádosti zákazníka

  Termín dodání

  Pokud se Vám nehodí navržený termín dodání, je možné se přímo při dodávání zboží domluvit s dopravní společností na náhradním termínu. Můžete také požádat administrátora internetového obchodu o odložení odeslání.

  V objednávkách je možné provádět změny až do doby faktického zahájení balení zásilky. Upozorňujeme, že každá změna může odeslání objednávky pozdržet, jelikož se při každé změně objednávka vrací na začátek přípravného a balícího procesu. Pokud již není možné v objednávce dělat změny, budete o této skutečnosti informováni emailem nebo telefonicky v případě, že jste nějaké změny požadovali. Změna objednávky zdrží její odeslání obvykle o jeden pracovní den.

  PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

  U přebíraného zboží se prosím přesvědčte, že odpovídá objednanému modelu a není mechanicky poškozeno. V opačném případě zásilku nepřebírejte a kontaktujte nás. Na pozdější reklamace nebude brán ohled. Přepravci svým podpisem stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou.

  Pokud si objednatel nevyzvedne objednanou zásilku, nebo nezruší včas svou objednávku, vzniká dodavateli nárok na úhradu dopravného (poštovného) a ostatních nákladů ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště, balné, převod peněz, administrativní zpracování). Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu a s tím spojené náklady dle platného ceníku dopravní společnosti PPL CZ, s. r. o., nebo dle platného ceníku České pošty, s.p.. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách a jeho platnost se vztahuje k době odeslání zásilky a to včetně veškerých nákladů na vymáhání dopravného (doporučené dopisy, soudní výlohy apod.) a včetně všech ostatních nákladů (balné, administrativní zpracování atd). Ceník může být prodávajícím z důvodu administrativního zjednodušení stanoven na jednotnou cenu 250,- s DPH. Za každý započatý den vzniklé pohledávky se účtuje penále ve výši 0,05 % z dlužné částky.

   

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  1.Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
  Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

  Prodávajícím je společnost Speciální zahradnictví, se sídlem Chyňava 293, 267 07 Chyňava, IČ: 76666069.

  Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

  2. Rozpor s kupní smlouvou
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  3. Záruční podmínky
  V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

  Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
  Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
  Zboží bylo poškozeno živly.

  4. Práva plynoucí ze záruky
  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

  jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

  jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

  5. Vyřízení reklamace
  Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna prodávajícího (Speciální zahradnictví, Havlíčkova 178/2, 266 01 Beroun). Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, doporučujeme, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem (info@specialni zahradnictvi.cz) nebo telefonicky (+420 606 522 314).

  Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly. Pokud je zboží poškozeno přepravou, nemá za vzniklé vady odpovědnost prodejce.

  Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.

  Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

  O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

  Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

  Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 30 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

  6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@specialnizahradnictvi.cz.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


  7. Závěrečná ustanovení
  Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. března 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

   

  ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD KUPNÍ SMLOUVY

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně v elektronické podobě uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

  Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na provozovně. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto oznámení zašle kupující taktéž společně s vráceným zbožím. Zásilky, u kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na obchodníky, kteří nakoupili zboží v rámci svých podnikatelských aktivit, a na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.

  Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše (rozumí se celou objednávku), co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Zboží by mělo být zasláno doporučeně a pojištěné, pro případ poškození přepravcem. Zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, může prodejce požadovat náhradu, zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.). Kupující vrací zboží na své náklady na adresu prodávajícího, tj. specialnizahradnictvi.cz, Radek Tichý, Havlíčkova 178/2, 266 01 Beroun. Z kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (např. náklady na převod peněz, administrativní úkony atd).  (ne

  Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

  KONTAKT

  www.specialnizahradnictvi.cz
  Radek Tichý
  Havlíčkova 178/2
  266 01 Beroun

  IČ: 76666069  

  DIČ: CZ7903070637

  Po - Pá  10:00 - 18:00

          GSM: +420 606 021 796

          e-mail: info@specialnizahradnictvi.cz